Föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 21 maj 2017

Härmed kallas medlemmarna i Brf Sibeliusgången 28 till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Söndag den 21 maj 2017 kl. 13.00

Plats: Sibeliusgången 26 (Föreningslokalen i vår grannfastighet)

Det är viktigt att så många som möjligt deltar på föreningens stämmor så att besluten blir väl förankrade. Om ni har förhinder att närvara vid stämman, kan ni fylla i den fullmakt som bifogas dagordningen så att någon annan medlem eller en sammanboende med dig kan rösta i ditt ställe.

Välkomna!

 

Akalla 2017-05-02 / Styrelsen   

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Fastställande av förteckning över närvarande medlemmar, röstlängd.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare.
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om resultatdisposition.
 11. Fastställelse av resultat- och balansräkning.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Styrelsens rapport om månadsavgiften.
 15. Förslag till nya stadgar med ändringar bl.a. p.g.a. ändringar i Föreningslagen och Bostadsrättslagen, bl.a. ang. tidsfrister för kallelse m.m. samt regler för andrahandsupplåtelse. Andra läsningen. Förslaget bifölls enhälligt vid första läsningen på extrastämman 29/11 2016.
 16. Inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 19. Val av revisor.
 20. Övriga frågor.
 21. Stämmans avslutande.

 

Röstningsregler

Endast den som äger bostadsrätt och därmed är medlem i föreningen har rätt att rösta vid stämman, antingen personligen eller via ombud. Rösträtten förutsätter också att medlemmen har fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Vid en pågående överlåtelse är det endast den som är medlem just den dag då stämman hålls som får rösta.

Om bostadsrätten ägs av flera tillsammans, måste de sinsemellan komma överens om vem av dem som ska rösta, eftersom endast en av dem får göra detta. Samtliga medlemmar har dock närvaro- och yttranderätt vid stämman.

Ombud

Den som inte personligen kan närvara vid stämman, kan företrädas av ett ombud. Enligt stadgarna kan ombud endast utgöras av antingen en annan medlem eller den som är medlemmens make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. En medlem kan alltså inte företrädas av en utomstående eller av en granne som inte är medlem.

Ett ombud ska kunna visa skriftlig fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad och daterad, men namnteckningen behöver inte vara bevittnad. Varje ombud får således bara företräda en annan medlem – förutom sig själv i det fall han/hon samtidigt är medlem. Använd gärna nedanstående blankett och ta med denna till stämman.

Biträde

Varje medlem får medföra högst ett biträde enligt samma regler som för ombud, dvs. biträdet måste vara medlem, partner eller närstående. Men en släkting kan också vara biträde. Biträdet behöver inte varaktigt sammanbo med medlemmen. Biträdets uppgift är t.ex. att bistå medlemmen som tolk och/eller att hjälpa sin gamla mamma eller pappa.